געציילטע לידער פון איציק מאַנגער

Friday, December 03, 2004

אַ פויגל האָט היינט, מלכהלה


,אַ פויגל האָט היינט, מלכהלה
:געזונגען אויף מיין דאַך
דאָרט וואו ס'ענדיקט זיך די שטאָט
הייבט זיך אָן דער שליאַך

,טאָ נעם דעם שטעקן, וועלוול־קרוין
אין דער האנט און שפּאַן
אויב דו האָסט ניט קיין בילעט
צו פאָרן מיט דער באַן

נעכטיקן קענסטו אין פעלד
...און עסן... שמעסן... עט
פון ווען אָן טראַכט עס וועגן פרעס
?אַ יידישער פּאָעט

זע, מלכהלע די שיינע וואַרט
,שוין יאָרן־לאַנג אויף דיר
אַ סימן האָסטו: יעדע נאַכט
פארשליסט זי נישט די טיר

:האָב איך צו אים געזאָגט אַזוי
היי, פויגל פלאַטער־פלי
דו ביסט ווייזט אויס אַ נעכטיקער
?אָדער נישט פון הי

,און אפשר גאָר אַ שוטהלע
וואָס ווייסט נישט מן הסתם
אַז צווישן מיר און מלכהלען
.רוישט דער שוואַרצער ים

:און ס'זאָגט דער שוואַרצער ים אַזוי
העי, מענטשל, צוציק, שווייג
שפּאַנען קענסטו אויפן שליאַך
!נאָר איבער מיר -- אַ פייג

און ס'איז דער פויגל פלאַטער־פלי
אַוועק פון מיר פאַרשעמט
,און ס'האָט דאָס האַרץ מיר, מלכהלע
.אַ גאַנצן טאָג געקלעמטItzik Manger by Arthur Kolnik

יונגער איציק מאַנגער, געצייכנט פון אַרטור קאָלניק

1 Comments:

Blogger THE POET said...

I've done lots of English translations of Manger which I've uploaded on youtube. LINK: www.youtube.com.user.YiddishPoetry

Murray Wolfe

January 10, 2011 at 9:13 PM

 

Post a Comment

<< Home